Наукова школа

Ольга Іванівна Матяш

У 1995 році під науковим керівництвом ШВЕЦЯ ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА захистила кандидатську дисертацію на тему «Вивчення рухів фігур в курсі геометрії школи ІІ ступеня» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 теорія і методика навчання (математика).

У 2014 році захистила докторську дисертацію на тему «Формування методичної компетентності з навчання геометрії майбутніх учителів математики» та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 теорія і методика навчання (математика). Науковий консультант – ОЛЕНА ІВАНІВНА СКАФА.

Сфера наукових інтересів – формування методичної компетентності з навчання геометрії майбутніх учителів математики; проблеми професійного розвитку вчителя математики; формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у закладах вищої освіти.

Опубліковано наукових праць біля 200, з них понад 100 опубліковано у фахових виданнях, біля 50 статей у наукових періодичних виданнях інших держав, 1 стаття у закордонному виданні, що індексується у базі даних Scopus.

З 2003 року на посаді завідувача кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Науковий керівник (консультант) здобувачів, які одержали документ про присудження наукового ступеня (11 кандидатів наук). Є членом двох спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидат дисертацій. Систематично виступає офіційним опонентом на захистах дисертацій за спеціальностями 13.00.02 і 13.00. 04. Голова науково-методичної комісії з предметної освіти та спорту МОН України (2016-2019 роки). Експерт НАЗЯВО з 2020 року. Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Заступник голови журі ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади школярів з математики (щорічно). Багаторазова участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента кандидатських та докторських дисертацій. Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнської олімпіади геометричної творчості імені В.А.Ясінського, заступник голови оргкомітету. Робота у складі організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференція «Проблеми і перспективи фахової підготовки вчителя математики». Участь у науковій експертизі акредитаційних матеріалів (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Наказ МОН України від 22.05.2018 року № 931 л.; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Наказ МОН України від 22.03.2018 року № 289 л.; Бердянський державний педагогічний університет. Наказ МОН України від 28.11.2018 року № 2195 л.; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Наказ МОН України від 09.01.2019 року № 26 л.; Житомирський державний університет імені Івана Франка).

Проходила стажування:

  • у 2015 році наукове стажування у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (довідка №83 від 01.04.2015). Тема: «Формування методичної компетентності майбутніх учителів математики»
  • у 2017 році міжнародне наукове стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації за програмою «Організація навчального процесу, наукові проекти та публікаційна діяльність в університетах Євросоюзу», м. Прага.
  • у 2018 році 108-годинне науково-педагогічне стажування в University of Economics, Prague. “Innovation in educational process: methods, approaches, technologies (on the example of preparation of bachelors and masters)”, м.Прага.
  • у 2019 році 180-годинне науково-педагогічне стажування в University of Economics за програмою “Innovation in educational process: methods, approaches, technologies” (м. Прага, 18 листопада – 18 грудня 2019 р.).

Любов Федорівна Михайленко

У 2005 році під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ захистила кандидатську дисертацію на тему «Система методичної підготовки вчителя математики у вищому навчальному закладі за заочною формою навчання» за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти.

Працює на посаді доцента кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Наукова діяльність зосереджена в напрямі формування професійної компетентності майбутнього вчителя математики. Опубліковано наукових праць понад 60, з них понад 30 опубліковано у фахових виданнях, біля 10 статей у наукових періодичних виданнях інших держав, 1 стаття у закордонному виданні, що індексується у базі даних Scopus.

Проходила стажування у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) у Празькому економічному університеті (м. Прага, Чехія).

Член журі міських та обласних олімпіад школярів з математики; член оргкомітету конференцій та олімпіад студентів. Брала участь у роботі та організації багатьох всеукраїнських та міжнародних конференцій.

У 2019 році на засіданні Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології за координовано тему дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук «Формування методичної компетентності вчителя математики в умовах партнерської взаємодії педагогічного університету та школи» (спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки; спеціалізація – теорія та методика навчання (з галузей знань); протокол № 5, від 24.09.2019 р.). Науковий консультант – МАТЯШ ОЛЬГА ІВАНІВНА.

Людмила Петрівна Гусак

У 2007 році під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ захистила кандидатську дисертацію на тему «Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей» за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти.

Працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

Наукова діяльність зосереджена в напрямі дослідження проблем професійного спрямування навчання вищої математики студентами економічного ЗВО.

Опубліковано наукових праць понад 60, з них понад 30 опубліковано у фахових виданнях. Автор колективних монографій та навчальних посібників.

Поєднувала роботу на посаді доцента кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем з роботою відповідального секретаря приймальної комісії ВТЕІ КНТЕУ, завідувача Вінницького відділення Французько-Українського інституту управління, начальника навчального відділу.

Аліна Леонідівна Воєвода

У 2009 році під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики засобами розвитку пізнавальної активності» за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти.

Працює на посаді доцента кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Основний напрям наукового дослідження – прийоми та засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів та студентів. Керує науково-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт студентів освітніх ступенів бакалавр, та магістр.

Опубліковано понад 80 наукових праць, із них 30 у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя.

Член журі міських та обласних олімпіад школярів з математики; член оргкомітету конференцій та олімпіад студентів, член журі всеукраїнського турніру юних математиків імені проф. Ядренка. Брала участь у роботі та організації багатьох всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Проходила стажування в Університеті імені Яна Кохановського (м. Кельце, Польша), Тель-Авівському університеті ( м. Тель-Авів,Ізраїль), Празькому економічному університеті (м. Прага, Чехія)

Людмила Йосипівна Наконечна

У 2010 році під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток пізнавальної самостійності майбутніх учителів математики у процесі вивчення фахових дисциплін» за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти.

Працює на посаді старшого викладача кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Наукова діяльність зосереджена в напрямі формування професійної компетентності майбутнього вчителя математики.

Опубліковано наукових праць понад 70, з них понад 30 опубліковано у фахових виданнях, 1 стаття у закордонному виданні, що індексується у базі даних Scopus.

Проходила стажування у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Вінницькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету, Старопольському університеті в Кельцях (Польша).

Щорічно бере участь у роботі журі міської та обласної олімпіад юних математиків.

Виконує обов’язки керівника Центру довузівської підготовки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.

Є експертом Вінницького центру оцінювання якості освіти із визначення порогового балу учасників зовнішнього незалежного оцінювання знань учнів з математики.

Людмила Петрівна Половенко

У 2013 році під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування аналітичної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики» за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти.

Працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

Напрями наукових досліджень – формування фінансово-аналітичної компетентності; методологія управління; кібербезпека та сучасні технології захисту інформації.

Опубліковано понад 100 наукових та науково-методичних праць. В тому числі навчальний посібник «Фінансова математика», рецензентом якого виступила Ольга Іванівна.

Щороку беру участь у конференціях різного рівня, вебінарах, бізнес-форумах.

Олена Анатоліївна Стахова

У 2013 році під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ захистила кандидатську дисертацію на тему «Професійно-творчий розвиток майбутнього молодшого спеціаліста технічного профілю в процесі фахової підготовки» за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти.

Працює на посаді викладача-методиста Вінницького технічного коледжу.

Опубліковано понад 40 наукових праць у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя.

Проходила стажування у Краківському педагогічному університеті (м. Краків, Польша), Люблінському політехнічному університеті (м. Люблін, Польша).

Приймала участь у роботі багатьох всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Тетяна Петрівна Крутоус

У 2015 році під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів економіки у процесі навчання природничо-наукових дисциплін» за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти.

Працює на посаді доцента кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін Вінницького кооперативного інституту.

Наукова діяльність зосереджена в напрямі використання сучасних педагогічних технологій у навчанні математики та формування математичної компетентності студентів економічних спеціальностей.

Опубліковано понад 30 наукових праць, із них 2 статті у наукових періодичних виданнях інших держав. Брала участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Світлана Сергіївна Пудова

У 2015 році під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування професійної культури лікарів у процесі вивчення медичної та біологічної фізики» за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти.

Працює на посаді доцента кафедри біофізики, інформатики та медапаратури Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова.

Керівник НДДКР «Мотивація навчання студентів медичних закладів вищої освіти України» та «Інформаційні технології навчання в медичних закладах вищої освіти України». Кількість публікацій станом на початок 2020 року становить 46, з них 17 наукових та 29 навчально-методичних. Взято участь у 24 конференціях.

Проходила стажування у Вищій теологічній семінарії Асоціації Католицького Апостольства, Інституті міжнародної академічної та наукової співпраці (м. Варшава, Польща), Вищій школі бізнесу Національного університету Луї (м. Новий Сонч, Польща).

Наталія Юріївна Шустова

У 2017 році під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування у майбутніх учителів початкової школи здатності до професійного саморозвитку у процесі фахової підготовки» за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти.

Працює на посаді викладача математики та економічних дисциплін комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», спеціаліст першої категорії.

Основний напрям наукового дослідження – особистісний розвиток майбутнього вчителя, вдосконалення науково-методичної системи підготовки майбутніх педагогів, здатність до професійного саморозвитку в майбутніх учителів початкової школи, стимулювання мотивації до професійного саморозвитку, спрямованість удосконалення педагогічної діяльності викладачів на формування основ професійного саморозвитку майбутніх фахівців, оволодіння студентами прийомами і засобами професійного саморозвитку.

Опубліковано наукових праць біля 20, з них 9 опубліковано у фахових виданнях, 2 статті у наукових періодичних виданнях інших держав.

Брала участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях (Будапешт, Вінниця, Київ, Мелітополь, Одеса, Суми,Черкаси).

Тетяна Анатоліївна Волкодав

У 2017 році під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення» за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти.

Працює на посаді викладача економічних дисциплін та математики комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Основний напрям наукового дослідження – формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення.

Є автором багатьох наукових статей у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях та учасником всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Алла Василівна Терепа

У 2019 році під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічних коледжах» за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти.

Працює на посаді викладача математики комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Основний напрям наукового дослідження – формування та розвиток математичних компетентностей студентів педагогічного коледжу.

Опубліковано наукових праць понад 20, з них 2 статті у наукових періодичних виданнях інших держав. У співавторстві з ОЛЬГОЮ ІВАНІВНОЮ МАТЯШ підготовлено монографію «Математика у творчості. Творчість у математиці».

А.В. Терепа здійснює активну науково-методичну роботу (підтверджено сертифікатами участі у всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах), має власні методичні розробки та рекомендації, авторські збірки, публікації у фахових виданнях, в тому числі і в зарубіжних.

Наталія Володимирівна Гонгало

Під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ виконує дисертаційне дослідження на тему: «Формування спеціальних компетентностей у майбутніх інженерів-геодезистів в процесі вивчення аналітичної геометрії» за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика).

Працює на посаді старшого викладача кафедри вищої та прикладної математики Житомирського національного агроекологічного університету

Галина Дмитрівна Катеринюк

Під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ виконує дисертаційне дослідження на тему: «Формування умінь математичного моделювання в учнів профільної школи» за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика).

Працює на посаді викладача математики в Спортивно-гуманітарному ліцеї-інтернаті Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Опубліковано 21 наукову працю, з них 4 статі опубліковано у фахових виданнях, 2 статі у науковому періодичному виданні інших держав та підготовлено 1 посібник та 1 методичну розробку.

Брала участь у роботі та організації всеукраїнських конференцій та Олімпіади геометричної творчості імені В. А. Ясінського.

Роксолана Степанівна Мілян

Під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ виконує дисертаційне дослідження на тему: «Формування логічної складової математичної компетентності учнів основної школи» за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика).

Опубліковано 11 наукових праць, з них 3 статі опубліковано у фахових виданнях, 1 стаття у науковому періодичному виданні інших держав.

Брала участь у роботі та організації всеукраїнських конференцій та Олімпіади геометричної творчості імені В. А. Ясінського.

Входила до редакційної колегії студентського наукового методичного збірника «Методичний пошук. Розвиток критичного мислення учнів на уроках математики. Випуск №8».

Підліснича Наталія Григорівна

Під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ виконує дисертаційне дослідження на тему: «Педагогічні умови формування математичної компетентності майбутніх економістів у професійній підготовці» за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти.

Працює на посаді викладача математики коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту.

Опубліковано 21 наукову працю, з них 7 статей опубліковано у фахових виданнях, 1 стаття у науковому періодичному виданні інших держав.

Діана Олегівна Тютюнник

Під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ виконує дисертаційне дослідження на тему:

«Методична система моніторингу математичних компетентностей учнів у процесі навчання геометрії» за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика)

Працює на посаді старшого лаборанта кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опубліковано 14 наукових праць, з них 3 статі опубліковано у фахових виданнях, 1 стаття у науковому періодичному виданні інших держав.

Проходила стажування за програмою підвищення кваліфікації «Організація навчального процесу, наукові проекти та публікаційна діяльність в університетах Євросоюзу» 20.11.-30.11.2017р., м. Прага.